Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 (Kotlíkové dotace) Ministerstvo životního prostředí jako řídicí orgán Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), vyhlásilo v březnu 2017 výzvu na projekty krajů se specifickým cílem Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Královéhradecký kraj následně získal na základě projektové žádosti finanční prostředky na realizaci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II“ (Kotlíkové dotace). Jde o cca 200 mil. Kč, které v průběhu následujících 3 let kraj rozdělí fyzickým osobám – vlastníkům rodinných domů v Královéhradeckém kraji na výměnu zastaralých zdrojů vytápění. V rámci programového období ESIF 2014 – 2020 kraj předpokládá realizaci celkem tří velkých projektů, každý o objemu cca 200 milionů korun.


Do konce roku 2022 by tak mělo být rozděleno téměř 600 mil. Kč. Cílem daného dotačního programu je zlepšit kvalitu ovzduší v regionu, neboť je prokázáno, že právě lokální topidla se na znečišťování ovzduší významnou měrou podílí. Kotlíkové dotace jsou poskytovány i v ostatních krajích ČR, celkem MŽP plánuje rozdělit do roku 2022 až 9 mld. Kč na uvedený účel. První projekt byl zahájen v září roku 2015, výzva pro konečné uživatele byla vyhlášena v lednu 2016, kdy bylo rozděleno cca 100 milionů korun. Další výzva proběhla v září 2016 a poslední v květnu 2017. Projekty z 1. projektu jsou již téměř všechny ukončeny.


Druhý projekt odstartoval v září 2017, příjem žádostí byl od 30. 10. 2017. Celkový objem prostředků k rozdělení v první výzvě (tj. celková alokace) činila 100 milionů korun. Druhá výzva bude vyhlášena v červnu 2018, příjem žádostí odstartuje 19. 9. 2018.


Oproti prvnímu projektu došlo k výrazným změnám v podmínkách uznatelnosti i ve výši podpory poskytované podpory. Hlavní změny podmínek nového dotačního programu:

 Již není třeba disponovat PENB, případně provádět tzv. energetická mikroopatření;  pokud je realizován současně projekt z Nové zelené úsporám, je možnost získat od Státního fondu životního prostředí bonus 20 - 40 tis. Kč;  podpora se již nadále neposkytuje na výměny stávajících kotlů za kotle spalující výhradně uhlí;  podpora se již nadále neposkytuje na výměny stávajících kotlů za kotle kombinované s ručním přikládáním (pouze automatická přikládka paliva);  podpora se již nadále neposkytuje na výměnu stávajících kotlů 3. a vyšší emisní třídy (pouze 1. a 2. třída, nebo pokud emisní třída nebyla stanovena).  podpora se již nadále neposkytuje na instalace solárně – termických soustav ani v kombinaci s výměnou zdroje tepla.


1. Komu je dotace určena?

Příjemcem dotace je fyzická osoba vlastnící rodinný dům na území Královéhradeckého kraje, ve kterém je hlavním zdrojem vytápění stávající kotel na pevná paliva s ručním přikládáním.


2. Na co je dotace určena?

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám je výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:  tepelné čerpadlo  kotel na pevná paliva1  plynový kondenzační kotel Způsobilé výdaje:  náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně souvisejících s předmětem podpory, tj. pořízení nového zdroje vytápění 1 podpořit lze pouze kotel kombinovaný na uhlí a biomasu s automatickým podáváním paliva, nebo kotel automatický výhradně na biomasu, případně kotel na biomasu s ručním přikládáním paliva za podmínky současného užití akumulační nádrže – viz níže


Definice rodinného domu pro účely dotace: Stavba pro bydlení, ve které (dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území) více než polovina plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Jsou v ní nejvýše tři samostatné bytové jednotky a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely dotace za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.


Nově instalované zdroje vytápění musejí splňovat požadavky na účinnost a emise látek znečišťujících ovzduší (tzv. ekodesign). Výčet zařízení, která tyto požadavky splňují je uveden v Seznamu registrovaných výrobků na stránkách: https://svt.sfzp.cz/, hledejte v části určené pro 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017) Více viz kapitolu 2.2 Seznam registrovaných výrobků.


Stáhněte si kompletní metodickou příručku. ZDE


Jak na kotlíkové dotace

Kotlíková dotace - názorný návod pro vyplnění žádosti


259 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše